MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc Mẫu: TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)  1. […]

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN Xem thêm »