biên lai thu phi in sẵn mệnh giá

In biên lai thu phí in sẵn mệnh giá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013. Theo đó, đối với trường hợp cơ quan thu phí, […]

In biên lai thu phí in sẵn mệnh giá Xem thêm »