Hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng biên lai thu phí, chứng từ thu tiền

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2013. Theo đó, đối với trường hợp cơ quan thu phí, […]

Hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng biên lai thu phí, chứng từ thu tiền Xem thêm »