hóa đơn đỏ

hóa đơn đỏ

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                         Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc Mẫu: TB01/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)  1.

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐẶT IN Xem thêm »

Scroll to Top