Viet Nam  English

Đối tượng mua hóa đơn của CQT theo thông tư 39/2014/TT

Posted by on Th5 24, 2014 in Hóa đơn

Thông tư này Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2014, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ,  Trong đó có những quy định cụ thể nhằm tăng cường quản lý THUẾ...

Xem thêm


Pin It on Pinterest